Privacy statement

Privacy statement

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 januari 2016.

BFS Bewindvoering is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoons­gegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (WBP). BFS Bewindvoering houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Meldingsplicht
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) aangemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dan wel bij een functionaris voor de gegevensbescherming(fg), welke is geregistreerd bij de AP. De AP/fg houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de doeleinden, het soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. Het openbaar register van de AP vindt u via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Meer informatie over het melden van datalekken of een datalek melden

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus bewerker
Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal BFS Bewindvoering deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken.

Als bewerker zal BFS Bewindvoering naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit Privacy Statement informeert BFS Bewindvoering u over de wijze waarop BFS Bewindvoering als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens
BFS Bewindvoering maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. BFS Bewindvoering kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan BFS Bewindvoering uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Voor welke doeleinden gebruikt BFS Bewindvoering uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om:

  • Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de vermogensrechtelijke belangen van rechthebbenden. De bewindvoerder vertegenwoordigd de rechthebbende in en buiten rechte. Dit betekent dat de bewindvoerder namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt en de belastingaangifte verricht.
  • Derden waarmee rechthebbende betrekkingen heeft, worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling. Hierbij wordt altijd aangegeven wanneer en door wie de bewindvoering is uitgesproken.
  • Opstellen van rapportages en budgetoverzichten ten behoeve van klanten
  • Jaarlijks moet er aan de rechthebbende zelf en aan de rechtbank rekening en verantwoording worden afgelegd. De rechtbank bepaalt in welke maand dit dient te geschieden. De planning hiervan is geautomatiseerd.

BFS Bewindvoering verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij de AP of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming (fg). BFS Bewindvoering kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft BFS Bewindvoering bewerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan BFS Bewindvoering voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Beveiliging persoonsgegevens
BFS Bewindvoering gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
BFS Bewindvoering deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op onderstaand adres van BFS Bewindvoering onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien BFS Bewindvoering voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen BFS Bewindvoering hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Commerciële e-mail en nieuwsbrieven
Bij het aanvragen van een product of dienst vraagt BFS Bewindvoering om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en voor marketingactiviteiten.

Als u geen commerciële informatie over de producten en diensten van BFS Bewindvoering wilt ontvangen dan kunt u dit aangeven op onderstaand formulier.

Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop BFS Bewindvoering met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar BFS Bewindvoering B.V., t.a.v. afdeling Kwaliteit, Postbus 45, 9700 AA GRONINGEN onder vermelding van ‘Privacy’.

Daarmee kan BFS Bewindvoering voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.

Datalek melden

Datalek meldentest

Meld­plicht da­ta­lek­ken per 1-1-2016 Met ingang van 1-1-2016 schrijft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) de meldplicht datalekken voor. Uw bedrijf verwerkt persoonsgegevens in opdracht van B

Lees verder